Türkmence/Türkçeden farklı olan kelimeler

Vikikitap, özgür kütüphane

A[değiştir]


aýal: karı, kadın, hanım
Öýüme girenimde güler ýüzli aýalym meni gujak açyp garşy alýar. Evime girdiğimde güler yüzlü karım beni kucak açıp karşılıyor.

Ä[değiştir]


ägä bolmak: dikkat etmek
Özüňe ägä bol! Kendine dikkat et!
Bular ýaly adamlardan ägä boluň. Bunlar gibi insanlara dikkat edin.

B[değiştir]


bolmak: olmak
Bolýar! Olur! / Tamam!
Saña näme boldy? Sana ne oldu?

boýunça: üzerine, -e göre, boyunca
Yslam dini boýunça soraglar we jogaplar İslâm dini üzerine sorular ve cevaplar
Plan boýunça işledik. Plana göre çalıştık.

Ç[değiştir]


çlen: üye
Ýazyjylar soýuzynyň çleni Yazarlar birliğinin üyesi

E[değiştir]


eje: anne
Ejem juda mähirli adamdy. Annem çok şefkatli insandı.

ekzamen: sınav
Ekzamenlere taýýarlanmagyň tärleri Sınavlara hazırlanmanın yolları
Irden ekzamenim bolsa-da ýatasym gelmedi. Sabah sınavım olsa da yatasım gelmedi.

ertir: sabah; yarın
Ertir namazynyň wagty Sabah namazının vakti
Ertiriňiz haýyrly! Günaydın! / Sabahınız hayırlı olsun!
Bu gün bolmaz, ertir gel. Bugün olmaz, yarın gel.

ertirlik: kahvaltı
Bizi ertirlik edinmäge çagyrdy. Bizi kahvaltı etmeye çağırdı.

G[değiştir]


gurluşyk: inşaat
Türkmen gazynyň Hytaýa iberilmegi üçin gurluşyk dowam edýär. Türkmen gazının Çin'e gönderilmesi için inşaat devam ediyor.

gürleşmek: konuşmak (karşılıklı)
Türkmen prezidenti özbek prezidenti bilen gürleşdi. Türkmen Cumhurbaşkanı, Özbek Cumhurbaşkanı ile konuştu.

H[değiştir]


hawa: evet
Ol hem "Hawa!" diýip jogap beripdir. O da "Evet!" diye cevap vermiştir.

İ[değiştir]


irden: erkenden, sabahleyin
Olaryň iş wagty irden sagat 8:00-dan agşam 20:00-a çenli kesgitlenendir. Onların iş vakti sabah saat 8:00'den akşam 20:00'ye kadar belirlenmiştir.

iýmek: yemek
Ol ýabylary we adamlary iýýär eken. O, atları ve insanları yiyormuş.

J[değiştir]


jyňňyrdamak: çalmak (telefon, zil vb.)
Gapynyň jaňjagazy jyňňyrdady. Kapının zili çaldı.

K[değiştir]


kaka: baba
Kakam agşamlary näme üçin öýe gelenok? Babam akşamları niçin eve gelmiyor?

M[değiştir]


maşgala: aile
Adam öz öýi, maşgalasy üçin işleýär. İnsan kendi evi, ailesi için çalışıyor.

O[değiştir]


okuw: tahsil, öğrenim; ders
Okuwda Türkçe sapak berilýär. Öğrenimde Türkçe ders veriliyor.
Bu gün okuw ýok. Bugün ders yok.

oňat: iyi
Çagalar, kitaby oňat saklaň! Çocuklar, kitabı iyi koruyun!

Ö[değiştir]


ökünmek: pişman olmak
Myrat köp ökündi. Murat çok pişman oldu.


örän: çok
Muny çak etmek örän kyn. Bunu tahmin etmek çok zor.

P[değiştir]


paýtagt: başkent
Ankara Türkiýäniň paýtagtydyr. Ankara, Türkiye'nin başkentidir.

S[değiştir]


saçak: sofra
Saçak başynda gürrüň etdik, gülüşdik. Sofra başında sohbet ettik, gülüştük.

student: öğrenci (özellikle üniversitede)
Olaryň ogullary Halkara Gatnaşyklary Institutynyň studentidir. Oğulları Uluslararası İlişkiler Enstitüsünün öğrencisidir.

T[değiştir]


tanymal: tanınmış, meşhur, ünlü
Ol Türkiýäniň tanymal şahyrlaryndan biridir. O, Türkiye'nin tanınmış şairlerinden biridir.


taýýarlamak: hazırlamak
Çaý-nahar taýýarladym. Sofra hazırladım.


tolgunmak: heyecanlanmak
Örän tolgunýaryn. Çok heyecanlanıyorum.

U[değiştir]


uklamak: uyumak
Birden üstüme agyrlyk basdy we ukladym. Birden üstüme ağırlık çöktü ve uyudum.

Ý[değiştir]


ýadaw: yorgun
Ol ýadaw, argyn halda tokaýdan geldi. O yorgun argın halde ormandan geldi.

ýagşy: iyi
Ol ýagşy bilеn ýamany sеljеrmеýär. O, iyi ile kötüyü ayırt etmiyor.

ýöne: fakat, ancak; bedava, parasız
Sen ýalylaryň sany ýylba-ýyl artýar, ýöne biz azalyp barýarys. Senin gibilerin sayısı yıl-be-yıl artıyor, fakat biz azalıp gidiyoruz.