Japonca/Günlük konuşmalar/Tanışma

Vikikitap, özgür kütüphane

貴方の名前は何ですか?
Anata no namae wa nan desu ka?
(Anata no namae va nan des ka?)
Adınız nedir?

貴方の名前を教えて下さい。

Anata no namae o oshiete kudasai?
(Anata no namae o oşiete kudasay?)
Adınızı öğrenebilir miyim?

Kg

私の名前は ... です。
Watashi no namae wa ... desu.
(Vataşi no namae va ... des.)
Benim adım ...'-dır.

名字は ...
Myooji wa...
(Myoğci va...)
Soyadım...

私は ... です。
Watashi wa ... desu.
(Vataşi va ... des.)
Ben ...-yım.

貴方は日本人ですか?
Anata wa Nihon-jin desu ka?
(Anata va Nihon-cin des ka?)
Siz Japon musunuz?

はい私は日本人です。
Hai, watashi wa Nihon-jin desu.
(Hay, vataşi va Nihon-cin des.)
Evet, ben Japon'um.

私はトルコ人です。
Watashi wa Toruko-jin desu.
Vataşi wa Toruko-cin des.
Ben Türk'üm.

私はアメリカ人です。
Watashi wa Amerika-jin desu.
Vataşi wa Amerika-cin des.
Ben Amerikalıyım.

初めまして。 / お目に掛かれて光栄です。


Hajimemashite. / Omeni kakarete kooei desu.
(Hacimemaşte. / Omeni kakarete koğey des).
Memnun oldum.

こちらは ... さんです。
Kochira wa ... San desu.
(Koçira va ... San des.)
Bu ... Bey / Hanım.

どうぞ宜しく。
Doozoyoroshiku.
(Doğzoyoroşku.)
Tanıştığımıza memnun oldum.

貴方は何歳 (お幾つ) ですか?
Anata wa nan sai (o-ikutsu) desu ka?
(Anata va nan say (o-ikıtsı) des ka?)
Kaç yaşındasınız?

私は ... 歳です。
Watashi wa ... sai desu.
(Vataşi va ... say desu.)
... yaşındayım.

貴方は旅行者ですか?

Anata wa ryokoosha desu ka?
(Anata va ryokoğşa des ka?)
Siz turist misiniz?

私は以前から貴方を知って居ます。
Watashi wa izen kara anata wo shitte imasu.
(Vataşi va izen kara anata vo şitte imas.)
Ben sizi önceden tanıyorum.