Arapça/Kelimeler/Fiiller

Vikikitap, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

A1 Seviyesi[değiştir]

Aşağıdaki fiillerin bir veya birkaç çekimi A1 seviyesinde öğretilmektedir. Bu tabloda fiillerin sözlüklerde yer alan mâzi (geçmiş), muzâri (geniş) zaman haber ve emir şekilleri verilmektedir. A1 seviyesindeki kitaplarda bulunmasa da bazı temel fiiller de bu tabloya eklenmiştir.

MâziMuzâriEmir
أجابʾecābecevap verdiيجيبyucı̇̄bucevap verirأجب‎ʾecibcevap ver
سألseʾelesorduيسألyesʾelusorarاسأل‎isʾelsor
بكىbekāağladıيبكيyebkı̇̄ağlarابك‎ibkiağla
ضحكḍaḥikegüldüيضحكyaḍ.ḥakugülerاضحك‎iḍḥakgül
ذهبẕehebegittiيذهبyeẕhebugiderاذهب‎iẕhebgit
أتىʾetāgeldiيأتي‎‎yeʾtı̇̄gelirايت‎ı̇̄tigel
عادʾādedöndüيعود‎‎yaʿūdudönerعد‎ʿuddön
سمعsemiʿaduyduيسمعyesmaʿuduyarاسمع‎ismaʿduy
فهمfehimeanladıيفهم‎‎yefhemuanlarافهم‎ifhemanla
ساعدsāʿadeyardım ettiيساعدyusāʿiduyardım ederساعدsāʿidyardım et
وضعwaḍaʿakoyduیضعyaḍaʿukoyarضع‎ḍaʿkoy
أخذʾaḫaẕealdıيأخذyeʾḫuẕualırخذ‎ḫuẕal
أعطىʾaʿṭāverdiيعطيyuʿṭı̇̄verirأعط‎ʾaʿṭiver
مشىmeşāyürüdüيمشيyemşı̇̄yürürامش‎imşiyürü
جرىcerākoştuيجري‎‎yecrı̇̄koşarاجر‎‎icrikoş
ركضrakaḍakoştuيركض‎‎yerkuḍukoşarاركض‎urkuḍkoş
جلسceleseoturduيجلسyeclisuotururاجلس‎iclisotur
قامḳāmekalktıيقومyaḳūmukalkarقم‎ḳumkalk
قالḳāledediيقولyaḳūluderقل‎ḳulde
عبرʿabberaifade ettiيعبر‎‎yuʿabbiruifade ederعبرʿabbirifade et
نزلnezeleindiينزلyenziluinerانزل‎inzilin
سقطsaḳaṭadüştüيسقط‎‎yesḳuṭudüşerاسقط‎‎usḳuṭdüş
طبخṭabaḫapişirdiيطبخyaṭbuḫupişirirاطبخ‎uṭbuḫpişir
تناولtenāwelealdı / yediيتناول‎‎yetenāwelualır / yerتناول‎tenāwelal / ye
أكلʾekeleyediيأكلyeʾkuluyerكل‎kulye
شربşeribeiçtiيشرب‎‎yeşrabuiçerاشرب‎işrab
حانḥāneulaştı / gelip çattıيحين‎‎yaḥı̇̄nuulaşır / gelip çatarحن‎ḥinulaş / gelip çat
نامnāmeuyuduينامyenāmuuyurنم‎nemuyu
استيقظisteyḳaẓauyandıيستيقظyesteyḳiẓuuyanırاستيقظisteyḳiẓuyan
حاولḥāweledenediيحاولyuḥāwiludenerحاولḥāwildene
جربcerrabedeneyimlediيجرب‎‎yucerribudeneyimlerجربcerribdeneyimle
طلبṭalebetalep ettiيطلبyaṭlubutalep ederاطلب‎uṭlubtalep et
رأىraʾāgördüيرىyerāgörürر‎ragör
بصرbaṣuragördüيبصر‎‎yebṣurugörürابصر‎‎ubṣurgör
نظرnaẓarabaktıينظرyenẓurubakarانظر‎unẓurbak
شاهدşāhedeseyrettiيشاهد‎‎yuşāhiduseyrederشاهد‎şāhidseyret
بحثbaḥas̱earadıيبحث‎‎yebḥas̱uararابحث‎‎ibḥas̱ara
وجدwecedebulduيجدyecidubulurجد‎cidbul
كانkāneoldu/idiيكون‎‎yekūnuolurكن‎kunol
أصبحʾaṣbaḥaolduيصبح‎‎yuṣbiḥuolurأصبحʾaṣbiḥol
عاشʿāşeyaşadıيعيشyaʿı̇̄şuyaşarعش‎ʿişyaşa
ماتmāteöldüيموتyemūtuölürمت‎mutöl
ذاقẕāḳatattıيذوق‎‎yeẕūḳutadarذق‎ẕuḳtat
دفعdefaʿaödediيدفعyedfaʿuöderادفع‎idfaʿöde
نجحnecaḥabaşardıينجحyencaḥubaşarırانجح‎incaḥbaşar
خسرḫasirakaybettiيخسرyaḫserukaybederاخسر‎iḫserkaybet
فشلfeşilebaşarısız olduيفشلyefşelubaşarısız olurافشل‎ifşelbaşarısız ol
دخلdaḫalegirdiيدخلyedḫulugirerادخل‎udḫulgir
سكنsekeneyaşadı / oturduيسكنyeskunuyaşar / otururاسكن‎uskunyaşa / otur
حملḥamiletaşıdıيحملyaḥmilutaşırاحمل‎iḥmiltaşı
اشترىişterāsatın aldıيشتريyeşterı̇̄satın alırاشتر‎işterisatın al
فتحfetaḥaaçtıيفتحyeftaḥuaçarافتح‎iftaḥ
أغلقʾağlaḳakapadıيغلق‎‎yuğliḳukaparأغلقʾaḡliḳkapa
شكرşekerateşekkür ettiيشكرyeşkuruteşekkür ederاشكر‎uşkurteşekkür et
ضيعḍayyaʿayitirdiيضيعyuḍayyiʿuyitirirضيعḍayyiʿyitir
تسلقtesellaḳatırmandıيتسلق‎‎yetesellaḳutırmanırتسلقtesellaḳtırman
تكلمtekellemekonuştuيتكلمyetekellemukonuşurتكلمtekellemkonuş
تعرفtaʿarrafetanıştıيتعرف‎‎yetaʿarrafutanışırتعرفtaʿarraftanış
عرفʿarifebildiيعرفyaʿrifubilirاعرف‎iʿrifbil
غسلğaseleyıkadıيغسلyağsiluyıkarاغسل‎iğsilyıka
نظفnaẓẓafetemizlediينظفyunaẓẓifutemizlerنظفnaẓẓiftemizle
مسحmesaḥasildiيمسح‎‎yemsaḥusilerامسح‎imsaḥsil
غيرğayyeradeğiştirdiيغيرyuğayyirudeğiştirirغيرğayyirdeğiştir
تعبtaʿibeyorulduيتعب‎‎yetʿabuyorulurاتعب‎itʿabyorul
لعبlaʿibeoynadıيلعبyelʿabuoynarالعب‎ilʿaboyna
مزحmezaḥaşaka yaptıيمزح‎‎‎‎yemzaḥuşaka yaparامزح‎imzaḥşaka yap
غنىğannāşarkı söylediيغني‎‎yuğannı̇̄şarkı söylerغن‎‎ğannişarkı söyle
غطىğaṭṭākapladıيغطي‎‎yuğaṭṭı̇̄kaplarغط‎ğaṭṭikapla
ظنẓannezannettiيظن‎‎yaẓunnuzannederظن / اظنن‎ẓunne / ẓunni / uẓnunzannet
قررḳarrarakarar verdiيقرر‎‎yuḳarrirukarar verirقررḳarrirkarar ver
فكرfekkeradüşündüيفكرyufekkirudüşünürفكرfekkirdüşün
تذكرteẕekkerahatırladıيتذكر‎‎yeteẕekkeruhatırlarتذكرteẕekkerhatırla
نسيnesiyeunuttuينسى‎‎yensāunuturانس‎inseunut
أرادʾerādeistediيريدyurı̇̄duisterأرد‎ʾeridiste
رجاracārica ettiيرجو‎‎yercūrica ederارج‎‎urcurica et
بدأbedeʾebaşladıيبدأyebdeʾubaşlarابدأ‎ibdeʾbaşla
انتهىintehābittiينتهيyentehı̇̄biterانته‎intehibit
اخترعiḫteraʿakeşfettiيخترع‎‎yaḫteriʿukeşfederاخترعiḫteriʿkeşfet
باعbāʿasattıيبيعyebı̇̄ʿusatarبع‎biʿsat
أحبʾaḥabbesevdiيحبyuḥibbuseverأحب / أحبب‎ʾaḥibbe / ʾaḥibbi / ʾaḥbibsev
أعجبʾaʿcebehoşuna gittiيعجب‎‎yuʿcibuhoşuna giderأعجبʾaʿcibhoşuna git
كرهkerihenefret ettiيكرهyekrahunefret ederاكره‎ikrahnefret et
كتبketebeyazdıيكتب‎‎yektubuyazarاكتب‎uktubyaz
قرأḳaraʾeokuduيقرأ‎‎yaḳraʾuokurاقرأ‎iḳraʾoku
سبحsebaḥayüzdüيسبح‎‎yesbaḥuyüzerاسبح‎isbaḥyüz
درسderaseöğrenim gördüيدرس‎‎yedrusuöğrenim görürادرس‎udrusöğrenim gör
انطلقinṭalaḳailerlediينطلقyenṭaliḳuilerlerانطلقinṭaliḳilerle
انتظرintaẓarabeklediينتظر‎‎yentaẓirubeklerانتظرintaẓirbekle
استطاعistaṭāʿa...-ebildiيستطيع‎‎yestaṭı̇̄ʿu...-ebilirاستطع‎istaṭiʿ...-ebil
تمنىtemennādilediيتمنى‎‎yetemennādilerتمن‎temennedile
أملʾemeleumduيأمل‎‎yeʾmuluumarاومل‎ūmulum
تأخرteʾaḫḫarageciktiيتأخر‎‎yeteʾaḫḫarugecikirتأخرteʾaḫḫargecik
وصلwaṣaleulaştıيصل‎‎yaṣiluulaşırصل‎ṣilulaş
زارzāraziyaret ettiيزور‎‎yezūruziyaret ederزر‎zurziyaret et
عملʿamileçalıştıيعمل‎‎yaʿmeluçalışırاعمل‎iʿmelçalış
خافḫāfekorktuيخاف‎‎‎‎yaḫāfukorkarخف‎ḫafkork
احتاجiḥtāceihtiyacı vardı / ihtiyaç duyduيحتاج‎‎yaḥtācuihtiyacı var / ihtiyaç duyarاحتج‎iḥtecihtiyaç duy
استخدمistaḫdemekullandıيستخدمyestaḫdimukullanırاستخدمistaḫdimkullan
استأجرisteʾcerakiraladıيستأجر‎‎yesteʾcirukiralarاستأجرisteʾcirkirala
وقفwaḳafedurduيقف‎‎yaḳifudururقف‎ḳifdur
لبسlebisegiydiيلبس‎‎yelbesugiyerالبس‎‎ilbesgiy
مارسmāraseuyguladı / yaptıيمارس‎‎‎‎yumārisuuygular / yaparمارس‎‎mārisuygula / yap
استحمistaḥammeyıkandıيستحم‎‎‎‎‎‎yestaḥimmuyıkanırاستحم / استحمم‎istaḥimme / istaḥimmi / istaḥmimyıkan
فضلfaḍḍaletercih ettiيفضل‎‎‎‎‎‎‎‎yufaḍḍilutercih ederفضل‎faḍḍiltercih et
قلدḳalledetaklit ettiيقلد‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎yuḳallidutaklit ederقلدḳallidtaklit et
حضرḥaḍarakatıldıيحضر‎‎yaḥḍurukatılırاحضر‎uḥḍurkatıl
حضرḥaḍḍarahazırladıيحضر‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎yuḥaḍḍiruhazırlarحضرḥaḍḍirhazırla
كسرkeserakırdıيكسر‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎yeksirukırarاكسر‎iksirkır
سرقseraḳaçaldı / aşırdıيسرق‎‎yesriḳuçalar / aşırırاسرق‎isriḳçal / aşır
سبقsebaḳaönce geldiيسبق‎yesbiḳu / yesbuḳuönce gelirاسبق‎‎isbiḳ / usbuḳönce gel
رافقrāfaḳaeşlik ettiيرافق‎‎‎yurāfiḳueşlik ederرافق‎‎rāfiḳeşlik et
اعتنىiʿtenādikkat ettiيعتني‎‎‎yaʿtenı̇̄dikkat ederاعتن‎‎‎iʿtenidikkat et
استعدistaʿaddehazırlandıيستعد‎‎‎‎‎yestaʿidduhazırlarاستعد / استعدد‎‎‎‎istaʿidde / istaʿiddi / istaʿdidhazırlan
رتبrattebedüzenlediيرتِب‎‎‎‎‎‎‎yurattibudüzenlerرتبrattibdüzenle
خزنḫazeneistiflediيخزن‎‎‎‎‎‎‎‎‎yaḫzunuistiflerاخزن‎uḫzunistifle
ركبrakibebindiيركب‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎yerkebubinerاركب‎‎irkebbin
طرقṭaraḳavurduيطرق‎‎yaṭriḳuvururاطرق‎‎‎iṭriḳvur
حاربḥārabesavaştıيحارب‎‎yuḥāribusavaşırحاربḥāribsavaş
خالفḫālefekarşı çıktıيخالف‎‎yuḫālifukarşı çıkarخالفḫālifkarşı çık
رفضrafaḍareddetmekيرفض‎‎yerfiḍu / yerfuḍureddederارفض‎irfiḍ / urfuḍreddet
قبلḳabilekabul ettiيقبل‎‎yaḳbelukabul ederاقبل‎iḳbelkabul et
قابلḳābeleyüzleşti / görüştüيقابل‎‎yuḳābiluyüzleşir / görüşürقابلḳābilyüzleş / görüş
أمضىʾemḍāzaman geçirdiيمضي‎‎‎‎yumḍı̇̄zaman geçirirأمض‎ʾemḍizaman geçir
زادzādeekledi / arttıيزيد‎‎yezı̇̄duekler / artarزد‎zidekle / art
نقصnaḳaṣaazalttı / azaldıينقص‎‎yenḳuṣuazaltır / azalırانقص‎unḳuṣazalt / azal
خففḫaffefehafiflediيخفف‎‎yuḫaffifuhafiflerخففḫaffifhafifle
تسجلteseccelekaydolduيتسجل‎‎yeteseccelukaydolurتسجلteseccelkaydol
ابتعدibtaʿadeuzaklaştı / uzak durduيبتعد‎‎yebtaʿiduuzaklaşırابتعدibtaʿiduzaklaş / uzak dur
شعرşaʿarafark etti / hissettiيشعر‎‎yeşʿurufark eder / hissederاشعر‎uşʿurfark et / hisset
أحسʾaḥassehissettiيحس‎‎yuḥissuhissederأحس / أحسس‎ʾaḥisse / ʾaḥissi / ʾaḥsishisset
شمşemmekokladıيشم‎‎yeşemmu / yeşummukoklarشم / اشمم‎‎‎şemme / şumme / şemmi / şummi / işmem / uşmumkokla
لمسlemesedokunduيلمس‎‎yelmusu / yelmisudokunurالمس‎‎‎‎ulmus / ilmisdokun