İçeriğe atla

İngilizce/Pronouns - Zamirler

Vikikitap, özgür kütüphane

Zamirler isimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir. Bir cümlede bir ismi iki kere kullanmamak için çoğu kez onun ikinci kere geçeceği yerde, yerine bir zamir kullanılır.


Mr. David went home because he was tired. Mr. David eve gitti çünkü o yorgundu.

cümlesinin ikinci bölümündeki he (o) bir zamirdir ve Mr. David
yerine kullanılmıştır. Bu şekilde Mr. David ikinci defa tekrarlanmamış,
onun yerine he denilerek Mr. David'ten bahsedildiği belirtilmiştir.
Zamirin ne olduğu konusunda bilinmesi gereken en önemli nokta,
zamir denen sözcüğün her şeyi, ona ait ismi kullanmadan
belirtmesidir.Personal Pronouns - Şahıs Zamirleri[değiştir]

İngilizcedeki şahıs zamirleri şunlardır:

I Ben
You Sen
He O (Erkekler için)
She O (Bayanlar için)
It O (Cansız nesneler ve hayvanlar için)
We Biz
You Siz
They Onlar

Bunlar arasında (o) anlamına gelen üç sözcük bulunduğu ve (sen) ile (siz)
sözcüklerinin aynı olduğu görülmektedir.

İngilizcede (o) sözcüğü ile bir kadın veya kızdan bahsediliyorsa she kullanılır.

  • She is my sister. ---> O(kız) benim kız kardeşimdir.


(O) sözcüğü bir erkeği ifade etmek için kullanılacaksa he kullanılır.

  • He was my best friend. ---> O (erkek) benim en iyi arkadaşımdı.
  • He does not smoke. ---> O (erkek) sigara içmez.

Kendisinden bahsedilen şey bir hayvan veya cansız bir varlıksa bunun karşılığı
it sözcüğüdür.

  • It is my bicycle. ---> O benim bisikletimdir.
  • It is a nice car. ---> O güzel bir arabadır.

You sözcüğü aslında (siz) anlamındadır. Fakat İngilizcede (sen)
karşılığı olarak da daima (siz) anlamında olan you kullanılır.
Gerçekte İngilizcede (sen) anlamında bir sözcük vardır:
thou /dou (okunuşu). Fakat bu sadece çok eski kitaplarda görülür.
Bugünün İngilizcesinde hiç kullanılmaz.

Örnek cümleler:[değiştir]


I am very happy Ben çok mutluyum.
You are a nice friend Sen iyi bir arkadaşsın
He is a very nervous person O (erkek) çok sinirli bir kişi
She went to cinema O (bayan) sinemaya gitti
It is a very dangerous animal O çok tehlikeli bir hayvandır
We stayed at a small hotel Küçük bir otelde kaldık


Şahıs Zamirlerinin -İ, -E Hali[değiştir]

Gördüğümüz şahıs zamirleri genel olarak cümle içinde özne durumunda
bulunurlar. Cümlenin tümleci olarak fiilden sonra yer alacak
şahıs zamirleri -i, -e halinde şahıs zamirleridir.
Bu zamirler ve Türkçe karşılıkları şunlardır:

me beni, bana
you seni, sana
him onu, ona
her onu, ona
it onu, ona
us bizi, bize
you sizi, size
them onları, onlara

Bunlar arasında bulunan him, her, it şahıs zamirlerinde
açıklandığı gibi üç ayrı cins için kullanılır.
Him erkek, her dişi, it hayvan ve cansız varlıklar için kullanılır.

Aşağıdaki tabloda şahıs zamirleriyle şahıs zamirlerinin -i ve -e hallerini topluca görüyoruz.


YALIN HAL -İ, -E HALİ
I ben me beni, bana
you sen you seni, sana
he o him onu, ona
she o her onu, ona
it o it onu, ona
we biz us bizi, bize
you siz you sizi, size
they onlar them onları, onlara

Tabloda da görüldüğü gibi you ve it her iki anlamı verirken de aynı şeklini korumaktadır.

Daha önce de söylendiği gibi, şahıs zamirlerinin cümlenin öznesi olarak kullanılmasına karşın,
şahıs zamirlerinin -i -e halleri, cümlede fiillerden sonra yer alır.
Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

Örnek cümleler[değiştir]


Ahmet likes them. Ahmet onları sever.
Your friend Knows me. Arkadaşın beni tanır.
My father didn't see her. Babam onu görmedi.
I saw him yesterday. Dün onu gördüm.
The soldiers killed them. Askerler onları öldürdüler.
Your friend didn't remember us. Arkadaşın bizi hatırlamadı.


Possessive Pronouns - Mülkiyet Zamirleri[değiştir]

Mülkiyet zamirleri ile mülkiyet sıfatlarının anlam farklarının görülmesi için,
iki grubu birlikte inceleyelim:

MÜLKİYET SIFATI MÜLKİYET ZAMİRİ
my benim mine benimki
your senin yours seninki
his onun his onunki
her onun hers onunki
its onun --- ---
our bizim ours bizimki
your sizin yours sizinki
their onların theirs onlarınki

Burada dikkati çeken iki noktadan biri his sözcüğünün hem "onun" hem de "onunki"
anlamını verdiği, ikincisi, cansız ve hayvanlar için olan its mülkiyet sıfatının,
mülkiyet zamiri olarak kullanılacak bir şeklinin bulunmadığıdır.

Örnek cümleler[değiştir]


This is my book.
This book is mine.
Bu benim kitabımdır.
Bu kitap benimkidir.
Your house is new.
Yours is new.
Senin evin yenidir.
Seninki yenidir.
Where is his hat?
Where is his?
Onun şapkası nerededir?
Onunki nerededir?
Her name is Ayşe.
Hers is Sinem.
Onun adı Ayşe'dir.
Onunki Sinem'dir.
This isn't our car.
This isn't ours.
Bu bizim otomobilimiz değildir.
Bu bizimki değildir.
Your shoes are new.
Yours are old.
Sizin ayakkabılarınız yenidir.
Sizinkiler eskidir.
Are these their toys?
Are these theirs?
Bunlar onların oyuncakları mıdır?
Bunlar onların mıdır?